EIR-takaukset

Euroopan Investointipankki (EIP, engl. EIB) on Euroopan unionin rahoituslaitos, jonka jäseniä ja osakkeenomistajia ovat kaikki EU:n jäsenvaltiot. Investointipankki perustettiin vuonna 1958 Rooman sopimuksen myötä ja sen kotipaikka on Luxemburgissa. Vuodesta 2012 EIP:n pääjohtajana on toiminut saksalainen Werner Hoyer.. EIP on perinteisesti rahoittanut suuria infrastruktuuri- ja investointihankkeita, mutta Euroopan komission uuden rahoitusstrategian myötä painopistettä on siirretty pienempiin korkean riskin hankkeisiin. 

Euroopan Investointirahasto 

Euroopan investointirahasto (EIR, engl. EIF) on Euroopan unionin rahoitusinstituutio, joka on erikoistunut pienten ja keskisuurten yritysten riskirahoitukseen ja takuujärjestelyihin. Rahasto pyrkii toteuttamaan yhteisön tavoitteita, ja riskirahoituksen avulla se pyrkii tukemaan erityisesti uusia ja innovatiivisia pk-yrityksiä. EIF on perustettu 1994.

Euroopan Stategisten Investointien Rahasto 

Euroopan komission käynnistämä ESIR on osa Euroopan Investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on yksityisten investointien määrän lisääminen, talouskasvun nopeuttaminen ja työllisyyden parantaminen. ESIR on EU:n antama talousarviotakaus Euroopan investointipankille (EIP) ja Euroopan investointirahastolle (EIR). Takauksen turvin ne voivat tarjota rahoitusta tavallista suuremman riskin hankkeille. Riippumaton ESIR-investointikomitea valitsee tiukkojen kriteerien perusteella tukea saavat hankkeet.

ESIR on takausjärjestely. Se ei tarjoa vastikkeetonta avustusta eikä rahoita hankkeita yksinään. ESIR:in avulla tuleva rahoitus edistää muun rahoituksen saamista korkeariskisille hankkeille. ESIR:in mahdollistama rahoitus yhdistetään hankkeissa hankkeen omaan ja muilta toimijoilta järjestettyyn rahoitukseen tai sijoittajapääomaan.

Rahoitus kanavoidaan hankkeille Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston sekä näiden välittäjäorganisaatioiden kautta.